Stadgar för Trelleborgs scoutkår

Kårens stadgar är våra gemensamma regler. Här står bland annat vilka regler som gäller för kårstämma och styrelsens arbete.

Länkar för att kunna ladda ner Trelleborgs scoutkårs stadgar finns längst ner
Scouternas stadgar kan du hitta här

Följande stadgar antogs på kårstämman den 7 oktober 2012.
Grafisk profil uppdaterades i dokumentet den 21 juni 2016.
Uppdaterade och antagna av kårstämman den 7 mars 2017


1 § Allmänt

Trelleborgs scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och avdelningar vilka kan anta egna stadgar.
Scoutkåren är ansluten till Scouterna.

2 § Medlemskap

Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser. För att ansökan ska beviljas fordras:

 • att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
 • att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt
 • att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation.

3 § Scoutkårens ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.
Scoutkårens verksamhet indelas i avdelningar, enligt de av Scouterna föreskrivna åldersgrupper. Avdelningarna delas i sin tur in i patruller.
Avdelningarna leds av ledare. Till ledare i scoutkåren kan utses en medlem som är myndig, har avlagt scoutlöfte, visar intresse och har förståelse för scouternas verksamhet samt i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift. Ledare utses av kårstyrelsen.

4 § Kårstyrelsens sammansättning

Kårstyrelsen består av dubbelt ordförandeskap (2st ordförande) eller av kårordförande, vice kårordförande, kassör samt minst två övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Om en av ordföranden lämnar styrelsen, kan styrelsen utse annan ledamot till den vakanta posten med mandatperiod fram till nästföljande kårstämma.

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår. Styrelsemedlem kan också väljas på två (2) år. Dock välj alltid ordförande och vice ordförande på ett (1) år.

6 § Kårstyrelsens uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat

 • att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar,
 • att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet,
 • att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt
 • att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet

Kårstyrelsen sammanträder minst fyra gånger om året efter kallelse av kårordförande. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.
Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

8 § Kårstyrelsens behörighet

Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.

9 § Firmateckning

Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§.

10 § Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

 • att varje medlem har en röst,
 • att rösträtt inte får utövas genom ombud,
 • att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning,
 • att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt
 • att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.

Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

12 § Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 10§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

13 § Årligt möte med kårstämman

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.
Följande ärenden ska förekomma:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av mötessekreterare.
 3. Justering av röstlängden.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår.
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman.
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande samt kassör.
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 15. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

14 § Extra möte med kårstämman

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

15 § Kallelse till möte med kårstämman

Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet till dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll

Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

17 § Motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast två veckor före mötet.

18 § Årsredovisning

Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

19 § Revisorer och revisorsuppleanter

Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisors-suppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

21 § Stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

22 § Upplösning

Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma.
Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Vid beslut om upplösning kan kårstämman besluta om vem tillgångarna ska tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillfaller tillgångarna Scouterna.
Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.


Ladda ner

Här kan du ladda ner stadgarna för att t.ex. kunna skriva ut.