Krisplan

Krisplanen är till för kårens ledare och funktionärer så att de har en beredskap och vet vad som ska göras när det uppstår en krissituation. En händelse kategoriseras som kris när närvarande ledare upplever det som en kris. Ledare och funktionärer ansvarar för att sätt sig in i krisplanen och vad den innebär. De ansvarar också för att förebygga kriser.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt varumärke.

Samtliga händelser som kategoriseras som en kris ska dokumenteras. Dokumentationen syftar till att ge en korrekt bild av händelseförloppet vid en senare uppföljning, och ge förutsättningar för korrekta beslut även i stressade situationer.

Krisorganisation

Kårens krisorganisation består av kårordförande, vice kårordförande samt kassör. Ytterligare resurspersoner kan tas till hjälp om krisorganisationen beslutar så. Krisorganisationen kallas samman när en händelse bedöms vara för stor att hanteras av de inblandade själva, om extra stöd behövs eller om situationen kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Externa kontakter

Endast Kårordförande eller annan utsedd person har kontakt med media. Detta kan även vara generalsekreteraren eller ordföranden för Scouternas riksorganisation.
Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen.

Olycka eller allvarlig sjukdom

 • Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och påbörjar första hjälpen.
 • Ledare larmar 112 om behov finns.
 • Ledare kontaktar anhörig/förälder för att följa med till sjukhus/vårdcentral eller för att möta upp där.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov vice kårordförande, kassör och övriga resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Hot eller våld mot deltagare eller ledare

Hot och våld innebär inte endast misshandel utan kan även innefatta sexuella trakasserier och allvarlig oaktsamhet, ohörsamhet eller hänsynslöshet.

 • Ledare försätter alla inblandade i säkerhet.
 • Ledare larmar 112 om behov finns.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Ledare eller kårordförande kontaktar anhörig/förälder och informerar om vad som hänt.
 • Polisanmälan upprättas efter överenskommelse mellan kårordförande och anhörig/förälder eller i förekommande fall den drabbade om denne är myndig.
 • Kårordförande sammankallar vid behov vice kårordförande, kassör och övriga resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Traumatisk händelse

En traumatisk händelse är när någon fysiskt oskadd eller som inte var direkt inblandad i en incident kan påverkas och behöva stöd. Det kan även vara dödsfall eller självmord (inom eller utom kåren).

 • Ledare talar med individen eller gruppen.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov vice kårordförande, kassör och övriga resurspersoner för att kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.
 • Ledare eller kårordförande kontaktar anhörig/förälder och informerar om vad som hänt.
  Observera att dödsbud lämnas av myndigheterna.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Kontaktuppgifter i händelse av kris

Kårordförande
Martin Isaksen
070-964 05 98
Vice kårordförande
Mikael Persson
Kassör
Anette Evans
040-630 22 61
0410-33 03 73
Scouternas journummer
08-568 432 22