Kårstämma (KST) 2019

Kallelse

Härmed kallar styrelsen i Trelleborgs scoutkår samtliga medlemmar till kårstämma, söndagen den 24 mars, kl. 10.00 i scoutlokalen på Omvägen 23 i Trelleborg.

Dagordning

 1. Kårstämman öppnas.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Justering av röstlängden.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår.
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman.
 11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 12. Val av kårordförande och vice kårordförande samt kassör.
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 17. Val av valberedning.
 18. Kårstämman avslutas.

Stämmohandlingar

Handlingar till stämman kommer att läggas upp här efterhand som de blir klara, dock senast 1 vecka innan stämman. Den ekonomiska redovisningen kommer finnas tillgängligt på plats.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman, dvs senast den 10 mars.

Vad är en kårstämma?

Minst en gång per år samlas alla medlemmar i Trelleborgs scoutkår till en så kallad kårstämma. Kårstämman bestämmer i kåren. Eftersom det inte är praktiskt att samla alla medlemmar varje gång något behöver bestämmas väljer kårstämman några personer som får bestämma då kårstämman inte är samlad. Dessa personer kallas för kårstyrelse. Kårstämman bestämmer vad kårstyrelsen ska göra fram till nästa kårstämma.

För att berätta för styrelsen och andra medlemmar vad man bestämt skriver man ner det i olika dokument. I ”Verksamhetsplanen” skriver man vad man vill att styrelsen och kåren ska göra och i ”Budgeten” skriver man hur mycket pengar olika saker som till exempel sommarläger, får kosta men även hur mycket pengar man tror att kåren kommer att få in.

På kårstämman pratar man också om vad som hänt sedan förra stämman. Detta skriver man också ner i olika dokument. I ”Verksamhetsberättelsen” skriver man vad som hänt i kåren sedan förra kårstämman och i ”resultat- och balans-räkningen” visar man vad som kostat pengar och hur mycket pengar kåren har fått in. Detta gör man för att innan man väljer ny kårstyrelse bestämmer man om den gamla styrelsen skött sig, detta kallas att ”bevilja ansvarsfrihet”.

Under kårstämman pratar man och bestämmer också om förslag som medlemmar lämnat in, dessa förslag kallas motioner. En motion kan till exempel vara att man vill att spårarscouter också ska få ett lägerhästmärke eller att vart man vill åka på sommarläger. Förslag från kårstyrelsen kallas för propositioner.

Liten ordlista

Acklamation – Omröstning genom att man säger ”JA”.

Ajournering – Paus i mötet.

Bordlägga – Att bordlägga en fråga/ärende betyder att man lägger den åt sidan till nästa möte eller vid annat bestämt tillfälle.

Budget – Plan för hur mycket pengar man tänker spendera och tjäna.

Delegat – Person som företräder kåren på andra stämmor, som t.ex. distriktets eller Scouternas stämma.

Kassör – Den person i kårstyrelsen som har hand om pengarna.

Kårordförande – Kårstyrelsens patrulledare och den som är ansvarig för verksamheten.

Kårstyrelse – Representanter valda för att företräda kårstämman när denna inte är samlad.

Kårstämma – Alla medlemmar samlade i möte.

Motion – Förslag från medlem till kårstämman. Läs mer om att skriva en motion…

Ordningsfråga – Fråga som ställs angående kårstämmans dagordning eller i fråga om beslutsordning, dvs när man inte förstår i vilken ordning saker ska/kommer att göras.

Proposition – Förslag från kårstyrelsen till kårstämman.

Revisor – Person som granskar, dvs kontrollerar vad kårstyrelsen gör, främst det som handlar om pengar.

Valberedning – Person eller grupp som tar fram förslag på vilka personer som ska ha olika uppgifter i kåren, som t.ex kårstyrelse.

Verksamhetsberättelse – Skriftlig beskrivning av vad som hänt under den gångna perioden, t.ex. år.

Verksamhetsplan – Plan för vilken verksamhet man ska bedriva under nästa period, t.ex. år.

Votering – Omröstning som vanligtvis genomförs med handuppräckning

Sakupplysning – Om man vill upplysa kårstämman om hur något faktiskt är. En sakupplysning får bara innehålla fakta och inte personligt tyckande.

Sluten votering – Omröstning som genomförs med anonyma lappar.